Udsendelsesposition og udsendelser

Hjemrejsestyrelsen arbejder løbende med statistiske opgørelser om arbejdet med udsendelse af udlændinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark.

Hjemrejsestyrelsen gennemfører, på baggrund af udlændingemyndighedernes afgørelser samt domsudvisninger, udsendelser af udlændinge, der ikke har lovligt ophold i Danmark, og som ikke er udrejst frivilligt af landet i overensstemmelse med deres pligt hertil. Udsendelsesarbejdet er en myndighedsforpligtelse for Hjemrejsestyrelsen.

De statistiske oplysninger omfatter bl.a. oplysning om afviste asylansøgere i udsendelsesposition og en oversigt over antallet af udsendte udlændinge uden lovligt ophold.

Statistikken opdateres den 20. i hver måned og indeholder statistiske oplysninger tilbage til januar 2021.

Sådan læser du udsendelsesstatistikken

Det bemærkes, at denne status på udsendelse af udlændinge fra Danmark er baseret på træk fra Hjemrejsestyrelsens sagsstyringssystem (Public 360).

Opgørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da Public 360 er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt statistiksystem, ligesom tallene ikke er endelige, hvorfor der kan forekomme efterregistreringer.

En udlænding uden lovligt ophold i Danmark, hvis udrejsefrist er udløbet, og som ikke har processuelt ophold som følge af andre verserende sager hos udlændingemyndighederne, er i udsendelsesposition.  I forhold til domsudviste, der har afsonet en straf, regnes udrejsefristen normalt fra løsladelsen, som ofte sker i forbindelse med selve udsendelsen. Udlændingen har pligt til at medvirke til udrejsen ved fx at fremskaffe den fornødne rejselegitimation hos hjemlandets myndigheder.

 Hvis udlændingen ikke medvirker til udrejsen, kan myndighederne frihedsberøve den pågældende eller, hvis der ikke er grundlag herfor, iværksætte en række tiltag, som har til formål at fremme udrejsen, herunder motivere udlændingen til at udrejse eller samarbejde herom. De motivationsfremmende tiltag omfatter bl.a. opholdspligt, overflytning til udrejsecenter og meldepligt.

Når en udlænding ikke har lovlig ophold i Danmark, fastsættes der som udgangspunkt en frist for, hvornår personen skal udrejse af landet. Hjemrejsestyrelsen understøtter, at afviste asylansøgere m.fl. i udsendelsesposition udrejser af landet i overensstemmelse med deres pligt hertil. Hjemrejsestyrelsen kan bede politiet om at assistere i forbindelse med udsendelser.

Ledsaget udsendelse

Omfatter de tilfælde, hvor personale fra Hjemrejsestyrelsen og politiet ledsager udlændingen ud af landet – typisk med fly – enten helt til hjemlandet eller til en transitdestination. Udsendelsen vil typisk være tvangsmæssig, men kan også være frivillig, således at ledsagelsen er begrundet i et ønske fra flyselskabet, et eventuelt transitland eller det modtagende land, eller som følge af, at udlændingen er særligt sårbar og har brug for ledsagelse.

Påset udsendelse

Omfatter de tilfælde, hvor personale fra Hjemrejsestyrelsen og – hvis udlændingen er frihedsberøvet frem til udsendelsen også – politiet påser udrejsen af landet, fx ombordstigning på fly eller skib. Påsete udsendelser af udlændinge uden lovligt ophold kan både være frivillige og tvangsmæssige. 

Selv udrejst

Omfatter de tilfælde, hvor der er tilvejebragt sikre oplysninger om, at udlændingen er udrejst.

Afvist asyl

Personer, der har fået endeligt afslag på deres asylansøgning.

Domsudvist

Personer, der har fået en udvisningsdom. Personer, der er både afvist asylansøger og domsudvist, indgår under afvist asyl.

Overførsler i medfør af Dublinforordningen

Personer, der er meddelt endelig afgørelse om, at en anden medlemsstat er ansvarlig for asylsagens behandling og som derfor skal overføres fra Danmark til den pågældende medlemsstat.

Inddragelse og nægtelse af forlængelse

Personer, der har fået inddraget eller nægtet forlængelse af opholdstilladelse.

Ulovligt ophold 

Personer, der ikke har lovligt ophold i Danmark, og som ikke er omfattet af ovenstående kategorier. Der kan eksempelvis være tale om personer, som har overskredet et visumophold, eller som har fået afslag på familiesammenføring.

Frafald af asylansøgning

Personer, der har frafaldet deres asylansøgning inden realitetsbehandling/endelig afgørelse.

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du finder vores kontaktoplysninger her