Om os

Billede af 2 medarbejdere foran pc

Hjemrejsestyrelsen

Hjemrejsestyrelsen er organiseret i 11 kontorer.

Vi arbejder fra 6 forskellige lokaliteter, men arbejder tæt sammen om vores fælles opgave.

I Hjemrejsestyrelsen samarbejder vi også med ministeriets departement og resten af UIM-koncernens styrelser, andre ministerier, myndigheder og interessenter i Danmark og i udlandet.

Vi er ca. 300 medarbejdere med forskellige uddannelsesmæssig baggrunde, og vi arbejder med en bred vifte af opgaver med afsæt i arbejdet med hjemsendelse, klagesagsbehandling og kontrol.

Læs mere om vores arbejdsområder og kerneopgaver nedenfor.

Hjemrejsestyrelsens arbejdsområder

Hjemsendelse af udlændinge, der ikke har lovligt ophold

Det er en persons eget ansvar at udrejse, hvis han eller hun ikke (længere) har lovligt ophold i Danmark. Gør personen ikke det af sig selv, er det vores ansvar at sørge for det. Vi kan både hjælpe personen, hvis han eller hun selv ønsker at udrejse, og vi kan udsende personen tvangsmæssigt, hvis der er behov for det.    

 

Pligter for udlændinge, der ikke udrejser

Udlændinge, der opholder sig i DK, men som skal udrejse, kan få pligt til at opholde sig på et bestemt indkvarteringssted. De kan også få pligt til at henvende sig til myndighederne på bestemte tidspunkter. Det er Hjemrejsestyrelsen, der har ansvaret for træffe disse afgørelser.

Rådgivning, hjælp og støtte til udrejse

Hjemrejsestyrelsen rådgiver og hjælper udlændinge, der skal udrejse af Danmark. Vi kan også støtte økonomisk.

Repatriering

Hjemrejsestyrelsen vejleder og rådgiver kommunerne om den praktiske varetagelse af deres borgernære repatrieringsopgave samt om den juridiske anvendelse af repatrieringlovens bestemmelser. 

Vi understøtter således deres arbejde ved at udvikle nye værktøjer og vidensdele de mest effektive og praktiske eksempler til efterlevelse.

 

 

Nævnssekretariater

Vi er sekretariat for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet. De er uafhængige, domstolslignende nævn, der træffer afgørelse i en række klagesager på udlændingeområdet.

Nationalt ID-center

Nationalt ID-center (NIDC) er et uafhængigt kompetencecenter, som skal styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet. NIDC er en del af Hjemrejsestyrelsen, men varetager sine funktioner uafhængigt af den øvrige del af styrelsen.

Hjemrejsestyrelsens organisation

Claes Nilas

Direktør for Hjemrejsestyrelsen er Claes Nilas.

Louise Vinther Torrendrup

Vicedirektør for Hjemrejsestyrelsen er Louise Vinther Torrendrup.

Her kan du læse om Hjemrejsestyrelsens kontorer og enheder

Kontorchef: Lisbeth A. Kunnerup

Souschef: Dorte Grona

1. Hjemrejsekontors kerneopgave er ansvaret for indsatsen og hjemrejsen for domsudviste fra tredjelande, som er frihedsberøvet, herunder frivillige, påsete og ledsagede hjemrejser i denne gruppe. 

Kontoret har også ansvaret for at pålægge udlændinge meldepligt, opholdspligt og underretningspligt efter reglerne i hjemrejseloven. Kontoret fører herudover kontrol med om pligterne overholdes og foretager anmeldelse for overtrædelse af pligter. Derudover behandler kontoret ansøgninger om tilladelse til overnatning uden for et udrejsecenter. 

 

Kontorchef: Teresa McNair

Souschef: Stine Holtegaard Zinckernagel

2. Hjemrejsekontors kerneopgave er behandling af sager vedrørende udsendelse af afviste asylansøgere og udlændinge, der er administrativt udvist af Danmark.

Kontoret varetager den tidlige rådgivning i Flygtningenævnet og deltager i det koordinerende og forhandlende arbejde med udenlandske repræsentationer. Kontoret varetager opgaver forbundet med selve udsendelsen, både påsete og ledsagede udsendelser.

Ansvaret for håndteringen af de støttemuligheder, der tilbydes udlændinge i forbindelse med deres udrejse ligger også i kontoret, ligesom repatrieringsområdet.

Kontorchef: Merethe Nord Philip

Souschef: Kirstine Korsager Christofidi

3. Hjemrejsekontor har ansvaret for udsendelse af domsudviste EU-statsborgere og tredjelandsstatsborgere, som har opholdsret/opholdstilladelse i et andet EU-land.

Herudover har kontoret ansvar for sagsbehandling og registrering af indrejseforbud og tilbagesendelsesafgørelser i Schengeninformationssystemet (SIS).

Kontoret har derudover ansvar for gennemførelse af systematisk udrejsekontrol og samlivskontrol på opholdsområdet.

Endeligt varetager kontoret opgaver forbundet med implementeringen af en række fælleseuropæiske it-systemer (EES, ETIAS, VIS og IO)

Kontorchef: Inge Fabricius

Souschef: Nete D. Mortensen

4. Hjemrejsekontor har ansvaret for at behandle sager om overførsel af udlændinge til andre medlemsstater i medfør af Dublinforordningen, ligesom kontoret er ansvarlig for at modtage udlændinge fra andre medlemsstater i medfør af Dublinforordningen via Københavns Lufthavn.

Kontoret står også for at planlægge alle styrelsens samtaler med udlændinge, booke tolke hertil og håndtere koster i styrelsens udsendelsessager.

4. Hjemrejsekontor sørger endvidere for den faktiske planlægning af alle rejser med fly, tog mv. vedrørende udlændinge, der skal udsendes af Danmark.

Desuden har kontoret til opgave at gennemføre en stor del af styrelsens påsete udsendelser fra Københavns Lufthavn, ligesom samarbejdet med Folketingets Ombudsmand, der fører tilsyn med udsendelsesområdet, er forankret i 4. Hjemrejsekontor.

Enhedschef: Michael Christian von Hauen Hansen

Souschef: Kristina Ousmanova

Opsøgende enhed har ansvaret for at sagsbehandle udsendelsessager for de udlændinge i udsendelsesposition, der har været længst tid i landet. Herunder de udlændinge, der er indkvarteret på udrejsecentrene. Opsøgende enhed har derfor kontorer på landets tre udrejsecentre.

Når udlændinge i udsendelsesposition bliver indkvarteret på et udrejsecenter, overgår deres sag fra de andre fagkontorer til Hjemrejsestyrelsens Opsøgende enhed.

Hjemrejsestyrelsens tilstedeværelse på udrejsecentrene er med til at styrke det relationsbaserede arbejde, hvor fokus er på tæt dialog og hurtig opfølgning.

Enheden afholder frekvente hjemrejsesamtaler med udrejsecenterets beboere for at motivere til hjemrejse, både ved at rådgive om de handlemuligheder, som udlændingen har i forhold til støtte til frivillig hjemrejse, men også yde vejledning om de konsekvenser, der er ved en manglende medvirken til hjemrejse.

Opsøgende enheds tilgængelighed på udrejsecentrene understøttes ved etableringen af walk-in samtaler i Åben Rådgivning. Her kan udlændingene komme direkte i kontakt med en medarbejder i Hjemrejsestyrelsen i åbningstiderne for at søge råd eller sparring i forbindelse med deres sag.

Enheden laver endvidere opsøgende arbejde i landets fængsler og arresthuse, hvor de vejleder indsatte og varetægtsfængslede om muligheder for udrejse.

Opsøgende enhed afholder endvidere samtaler med de udlændinge, som har fået afslag på asyl i første instans, hvor de vejledes om muligheden for at frafalde deres asylansøgning og rejse hjem med supplerende reintegrationsstøtte.

Økonomichef: Irene Witthøft

Souschef: Julie Emilie Cecilie Rosenkilde Hasseriis

Økonomikontorets kerneopgaver er ansvaret for varetagelse af styrelsens økonomi- og statistikfunktioner.

Kontoret har ansvaret for styrelsens budgetter, indkøb, compliance, regnskab og finanslovsarbejde samt vurdering af økonomiske konsekvenser i forbindelse med nye tiltag.

Kontoret er desuden ansvarlig for styrelsens statistiske arbejde, herunder udvikling af nøgletal. I samarbejde med fagkontorerne er det en vigtigt opgave for kontoret at sikre ensartede registreringer i sagsbehandlingen.

Besvarelse af eksterne henvendelser som eksempelvis aktindsigter og folketingsspørgsmål er en vigtig del af kontorets arbejde.

Kontorchef: Lise Pontoppidan

Souschef: Stine Suell Kiersgaard

Ledelsessekretariatets kerneopgave er ansvaret for at varetage sekretariatsfunktionen for styrelsens direktion, herunder også ansvaret for strategi- og organisationsudvikling, ledelsesudvikling, intern og ekstern kommunikation samt styrelsens pressearbejde. 

Sekretariatet er indgang for og koordinerer bestillinger fra Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og andre myndigheder, mens fagkontorerne har ansvaret for den faglige del. 

Styrelsens informationssikkerheds- og GDPR-arbejde er desuden forankret i kontoret.

Enhedschef: Morten Bo Laursen

Internationalt Kontor koordinerer Hjemrejsestyrelsens internationale samarbejde med navnlig Frontex; EU-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande.

Kontoret er indgang for høringer fra andre landes myndigheder og internationale samarbejdspartnere.

Kontoret har desuden ansvaret for en række tværgående initiativer, herunder styrelsens videndelingssystem og koordination af større projekter.

 

Sekretariatschef: Lars Lichtenstein

Souschef: Camilla Moe

Souschef: Susanne Topgaard

Udlændingenævnets sekretariats hovedopgave er at sørge for, at de sager, som Udlændingenævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøderne bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt. Sekretariatet berammer nævnsmøderne og forbereder sagerne, således at sagerne er klar til at blive behandlet og afgjort af medlemmerne af Udlændingenævnet.

Udlændingenævnet behandler klager over visse afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt politiet i 1. instans.

Udlændingenævnets kompetence omfatter bl.a. klager over afgørelser vedrørende opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier, klager over afgørelser vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, klager over visumafgørelser, klager vedrørende udvisning og afvisning på grænsen samt klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse.

Udlændingenævnet behandler endvidere klager over visse afgørelser truffet af Hjemrejsestyrelsen i 1. instans. Udlændingenævnets sekretariat er organisatorisk placeret under Hjemrejsestyrelsen, og derfor vil det i stedet være Udlændingestyrelsen, der forbereder og forelægger disse sager for Udlændingenævnet.

Sekretariatet afgiver desuden bl.a. bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål samt forbereder udgivelsen af nævnets årlige beretning.

Læs mere om Udlændingenævnet på nævnets egen hjemmeside her

Sekretariatschef: Stig Torp Henriksen

Souschef: Anne-Lise Ulf Schilling

Flygtningenævnet behandler klager over Udlændingestyrelsens afgørelser om afslag på asyl samt om inddragelse eller nægtelse af forlængelse og om bortfald af asylopholdstilladelser.

Flygtningenævnet behandler desuden klager over andre afgørelser på asylområdet truffet af Udlændingestyrelsen i første instans, herunder om kriminelle udlændinge, om overførsel til et andet EU-land efter Dublinforordningen, om fastsættelse af alder for personer, der har oplyst at være mindreårige, og om afvisning af personer til et andet EU-land, hvor de pågældende har opholdstilladelse.

Læs mere om Flygtningenævnet på nævnets egen hjemmeside her

Centerchef: Jakob Dam Glynstrup

Souschef: Kristian Skovsted

Nationalt ID-center er et uafhængigt kompetencecenter, hvis formål er at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet. Nationalt ID-centers primære opgave er at yde rådgivning og bistand til danske myndigheder i forhold til spørgsmål om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet.

Denne opgave varetages bl.a. igennem dokumenttekniske undersøgelser, verificering af fingeraftryk samt ved ansigtssammenligninger. Centeret har også en central rolle i forhold til at sikre, at trends, erfaringer og risikovurderinger fra relevante lande gøres tilgængelige for de relevante myndigheder. Derudover medvirker Nationalt ID-center igennem udbud af ID-kurser til at sikre, at de relevante myndigheder har de nødvendige kompetencer på ID-området.

Nationalt ID-center har endvidere et udgående team, der yder teknisk bistand til danske diplomatiske repræsentationer og understøtter repræsentationernes kapacitet på kontrol- og sikkerhedsområdet i de tilfælde, hvor der forevises identitetsdokumenter. Endeligt har Nationalt ID-center har en udsendt ID-attaché til den danske ambassade i Ankara.

Læs mere om Nationalt ID-Center på centerets egen hjemmeside her

 

Kontrakter

Hjemrejsestyrelsen indgår hvert år en mål- og resultatplan med Udlændinge- og Integrationsministeriet. Kontrakten indeholder nogle udvalgte målbare aktiviteter for kerneområderne, der vil være i fokus for styrelsens indsats det pågældende år.

Du kan læse Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan her (PDF)

Bilag til Hjemrejsestyrelsens mål- og resultatplan (PDF)

Se styrelsens Mål- og Resultatplaner for tidligere år

Resultatløn til styrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af hhv. direktørens og den konstituerede direktørs samlede performance over året – herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan.

Udmøntning for 2022 udgør i alt 100.000 kr.

Årsrapporter fra Hjemrejsestyrelsen

Årsrapporten beskriver Hjemrejsestyrelsens og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder forhold, der har påvirket Hjemrejsestyrelsens aktiviteter og forhold eller kan påvirke dem i det kommende år. 

Du kan læse Hjemrejsestyrelsens årsrapport for 2023 her

Du kan læse Hjemrejsestyrelsens årsrapport for 2022 her

Du kan læse Hjemrejsestyrelsens årsrapport for 2021 her 

Hjemrejsestyrelsen er en del af en koncern

- her er de andre

Departementets krone

Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM)

UIM rådgiver og bistår udlændinge- og integrationsministeren og den til enhver tid siddende regering. UIM varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivning på udlændinge- og integrationsområdet

Styrelsen for International Rekruttering og Integration's krone

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Styrelsen behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. Styrelsen er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse af ekstremisme.

 

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen (US)

Styrelsen behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet.