Hvem kan få hjælp til repatriering?

Udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab i et land uden for EU/EØS kan få hjælp til repatriering, hvis de er omfattet af repatrieringslovens bestemmelser og ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil de har nær familiemæssig tilknytning.

De følgende persongrupper er omfattet af repatrieringslovens bestemmelser og kan derfor i udgangspunktet modtage repatrieringsstøtte:

 • Flygtninge mv.
 • Familiesammenførte til flygtninge mv.
 • Andre familiesammenførte udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.
 • Uledsagede mindreårige under 18 år, hvis opholdstilladelse ikke kan forlænges efter det fyldte 18. år
 • Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse.
 • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab i lande uden for EU/EØS.
 • Udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • Britiske statsborgere kan ansøge om støtte efter repatrieringsloven, da Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020.

Ansøgning om dispensation

Er borgeren/udlændingen ikke omfattet af definitionen af ovenstående persongrupper, kan han/hun ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som værende omfattet af repatrieringslovens bestemmelser.

Dette indbefatter:

 • udlændinge med opholdstilladelse på andet grundlag
 • visse familiesammenførte udlændinge, der ikke opfylder betingelserne for at repatriere uden referencen, f.eks. hvis udlændingen ikke tør rette henvendelse til ægtefællen med henblik på at opnå skilsmisse på baggrund af f.eks. vold, negativ social kontrol el. lign.

Uddybning af persongrupper

Flygtninge mv.:

Med flygtninge mv. forstås:

udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8 (asyl og kvoteflygtning),

 • § 9 b (humanitær opholdstilladelse),
 • § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en humanitær opholdstilladelse,
 • § 9 c, når opholdstilladelsen er givet til en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller § 9 e.

Familiesammenførte mv.:

Hvis udlændingen har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, er det som udgangspunkt en betingelse for at modtage hjælp til repatriering, at han/hun vender tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, sammen med den person, man er blevet familiesammenført med (referencen).


Der gælder dog følgende undtagelser:

 • udlændingen er blevet skilt fra og ikke længere samlever med referencen, han/hun oprindeligt blev familiesammenført med
 • referencen er død
 • udlændingen som barn er blevet familiesammenført med sine forældre og nu som voksen ønsker at repatriere

Andre familiesammenførte udlændinge omfatter udlændinge med opholdstilladelse som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er flygtning mv.

Hvis udlændingen har opholdstilladelse på grundlag af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter, kan man også modtage hjælp til repatriering, uanset at ens søn eller datter ikke vender tilbage.

Dette kan dog kun gøres gældende, hvis udlændingen er over 55 år, opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand ikke kan antages at kunne forsørge sig selv i sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil han/hun har nær familiemæssig tilknytning.

Endeligt kan udlændinge med mere end ét års lovligt ophold i Danmark ydes støtte til repatriering til lande, hvor sikkerhedssituationen er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Hvem er ikke omfattet af repatrieringsloven?

 • udlændinge uden gyldig opholdstilladelse i Danmark
 • danske statsborgere uden dobbelt statsborgerskab i et land uden for EU/EØS
 • nordiske statsborgere (heller ikke selvom man tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende)
 • statsborgere i et EU-/EØS-land eller Schweiz
 • udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til Hjemrejsestyrelsens repatrieringsteam?

Du er altid velkommen til at kontakte repatrieringsteamet via teamets mailadresse: