Opholds- og underretningspligt

Hvis du får opholdspligt

Hvis du får opholdspligt på et udrejsecenter, betyder det, at du skal være indkvarteret på udrejsecentret og som udgangspunkt overnatte på centret hver nat.

Opholdspligten har to formål. Det ene formål er at sikre, at myndighederne kender til dit opholdssted, således at du kan blive udsendt, så snart det er muligt. Det andet formål er at gøre det tydeligt for dig, at du har pligt til at udrejse af landet.

Hjemrejsestyrelsen kontrollerer, om du overholder pligten. Hvis du overtræder din opholdspligt, kan du blive straffet for det.

Du kan søge om tilladelse til at overnatte uden for centret. Du vil kunne få tilladelse til at overnatte uden for centeret i en vis periode, hvis der er en særlig begrundelse for det. Det kan f.eks. være, at du skal til nødvendig lægebehandling, at der er alvorlig sygdom i din nærmeste familie, eller at du skal på besøg hos din nærmeste familie eller venner.

Ansøgningen skal gives til personalet på det udrejsecenter, hvor du bor. Personalet sørger for at sende ansøgningen videre til Hjemrejsestyrelsen, som herefter træffer afgørelse.

Du kan finde ansøgningsskemaet på udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk

Hvem kan få opholdspligt?

Du kan få opholdspligt på et udrejsecenter, hvis:

 • Du har fået endeligt afslag på asyl og ikke medvirker til din udrejse
 • Du er udvist ved dom
 • Du er på tålt ophold
 • Din opholdstilladelse er bortfaldet efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1
 • Du er administrativt udvist efter § 25 i udlændingeloven 

Hvis du får underretningspligt

Underretningspligt betyder, at du skal oplyse det, når du opholder dig uden for udrejsecentret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 06.00. Heri ligger, at du skal oplyse det, inden du forlader centeret. Hvis du allerede opholder dig uden for indkvarteringsstedet, skal du oplyse det til centret inden kl. 23.00.

Underretningspligten har til formål at minde dig om din opholdspligt.

Hjemrejsestyrelsen kontrollerer løbende, om du overholder din underretningspligt. Hvis du overtræder din underretningspligt, kan du blive straffet for det.

Hvem kan få underretningspligt?

Hvis du har opholdspligt, kan du i visse tilfælde også få underretningspligt. Det gælder, hvis:

 • Du er udvist ved dom
 • Du er på tålt ophold
 • Din opholdstilladelse er bortfaldet efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1
 • Du er administrativt udvist efter § 25 i udlændingeloven

Hvordan opfylder du din underretningspligt?

Hvis du har underretningspligt, skal du underrette udrejsecentret, inden du forlader centret, hvis du planlægger at opholde dig uden for centret efter kl. 23 samme dag. Det samme skal du gøre, hvis du allerede opholder dig uden for centret og ikke kommer tilbage inden kl. 23 samme dag.

En underretning kan alene omfatte den førstkommende nat, hvor du opholder dig uden for centeret, eller alene de tidsrum i løbet af natten, hvor du opholder dig uden for centeret. Du kan således ikke ved at oplyse, at du agter at opholde dig uden for udrejsecenteret i en længere periode, der omfatter flere dage, dermed opfylde din underretningspligt for perioden efter den første nat. 

Du skal selv personligt give underretningen. En anden vil således ikke kunne give underretning på dine vegne.

Underretningen kan ske på tre måder:

 • Manuelt
 • Telefonisk
 • Elektronisk

Den manuelle underretning skal ske ved personlig henvendelse til personalet på udrejsecentret.

Den telefoniske underretning sker ved at ringe til telefonnummer (+45) 65 99 77 99 og indtaste de nødvendige oplysninger.

Den elektroniske underretning sker på udlændingemyndighedernes hjemmeside www.nyidanmark.dk

Du kan finde den elektroniske underretning her

Særligt hvis du er på tålt ophold

Opholds-, melde- og underretningspligt pålægges som tidsubegrænsede pligter og gælder derfor, indtil de bliver ophævet.

Disse pligter er et indgreb i dine rettigheder, og indgrebet skal derfor være proportionalt. Denne betingelse skal løbende skal være opfyldt.

Hjemrejsestyrelsen skal derfor som minimum hvert halve år foretage revurderinger af de pligter, som du er pålagt.

Du kan få frataget dine kontante ydelser

Hvis du ikke medvirker til din egen udrejse, kan du få frataget dine kontante ydelser. Det gælder bl.a., hvis:

 • Du har fået endeligt afslag på asyl
 • Du er udvist ved endelig dom og har fået endeligt afslag på asyl
 • Din opholdstilladelse er bortfaldet efter udlændingelovens § 21 b, stk. 1.
 • Du er administrativt udvist efter udlændingelovens § 25

Hvis du er på tålt ophold, vil du som udgangspunkt fortsat have mulighed for at optjene tillægsydelser, når du bor på udrejsecentret.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her