Hjemrejse og udsendelse af Danmark

 

 

Hjemrejsestyrelsen behandler personoplysninger til brug for behandlingen af sager om udsendelse af Danmark. For at vi kan behandle udsendelsessager, vil personoplysninger således blive behandlet, herunder indhentet, opbevaret og i visse tilfælde videregivet. Behandlingen af oplysninger vil helt eller delvist ske ved hjælp af elektronisk databehandling.

 

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne behandle sagerne om udsendelse og udlændinges frivillige hjemrejse.

Retsgrundlaget for Hjemrejsestyrelsens behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kategorier af oplysninger

Hjemrejsestyrelsen behandler almindelige såvel som følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om blandt andet identitet, nationalitet, familieforhold og strafbare handlinger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Hjemrejsestyrelsen vil efter omstændighederne videregive oplysninger om sagerne. Det kan ske til følgende myndigheder og organisationer:

  • Udlændingemyndighederne, herunder Udlændinge- og Integrationsministeriets departement
  • Politi- og anklagemyndighederne
  • Folketinget
  • Folketingets Ombudsmand
  • Øvrige ministerier og underordnede myndigheder
  • Myndigheder i andre EU og EØS lande
  • Internationale organisationer i EU og EØS
  • Rådgivningstjenesten (Dansk Flygtningehjælp)

Overførsel til modtagere i tredjelande og internationale organisationer uden for EU og EØS

Hjemrejsestyrelsen vil efter omstændighederne kunne videregive personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

En sådan overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 46, der vedrører overførsel til tredjeland eller en international organisation, hvor der er afgivet fornødne garantier, eller artikel 49, der vedrører overførsel til tredjelande, som er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Opbevaring af dine oplysninger

Udsendelsessager registreres med et journalnummer i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Vi vil efter en konkret vurdering foretage sletning af sager, der er afleveret til Rigsarkivet. Det vil indgå i denne vurdering, om vi fortsat har et behov for at anvende oplysningerne i sagerne, hvilket afhænger af, om sagerne har betydning i forhold til f.eks. ombudsmandsprøvelse, udarbejdelse af redegørelser og statistik om sagsbehandlingstider mv.

Fælles dataansvar

Her kan du læse aftalen om fælles dataansvar for SIRENE- og Schengeninformationssystemet

Aftale om fælles dataansvar for SIRENE- og Schengeninformationssystemet.pdf