Hjemrejsestyrelsens særlige regler for tolkeopgaver

Når du udfører en tolkeopgave for Hjemrejsestyrelsen, gælder nedenstående regler og vilkår

Vil du tolke for Hjemrejsestyrelsen?

Udlændinge- og Integrationsministeriet, herunder Hjemrejsestyrelsen, har en aftale med tolkebureauet Tolkdanmark, som leverandør af mundtlige tolkeydelser på ministerområdets 5 hovedsprog, dvs. arabisk, dari, farsi, kurmanji og pastho.

Hvis du ønsker at løse opgaver for Hjemrejsestyrelsen på et eller flere af den 5 hovedsprog, skal du rette henvendelse til Tolkdanmark. 

Her finder du Tolkdanmarks kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at løse opgaver for Hjemrejsestyrelsen på øvrige sprog, skal du være optaget på Rigspolitiets tolkefortegnelse, hvorefter du kan rette henvendelse via vores kontaktformular. 

Her finder du kontaktformularen

Du kan læse mere om, hvordan du søger om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse på Rigspolitiets hjemmeside.

Læs mere på Rigspolitiets hjemmeside

Regler og vilkår

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder. 

Hjemrejsestyrelsen, herunder Flygtningenævnet, har dog besluttet at opregulere taksterne for mundtlig tolkning gældende fra den 1. april 2024. 

Det betyder, at mundtlige tolkeopgaver udført fra den 1. april 2024 og frem vil blive honoreret efter følgende satser: 

Kategori 1 honoreres med 673 kr. i timen.

Kategori 2 honoreres med 448 kr. i timen.

Kategori 3 honoreres med 385 kr. i timen.

Tolketaksterne vil fremover blive opreguleret én gang årligt. 

For tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de i pkt. 1, 2 og 3 nævnte takster.

Når du påtager dig en tolkeopgave for Hjemrejsestyrelsen, anses du samtidig for at have accepteret ovenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

For såvidt angår satser for skriftlig oversættelse holder Hjemrejsestyrelsen sig på nuværende tidspunkt til Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019.

Læs Rigspolitiets vejledning til brug for myndighedernes aftaler om priser for tolkning og oversættelse (PDF)

Benytter du din egen bil kan Hjemrejsestyrelsen henvise til SKATs hjemmeside, hvoraf de gældende takster fremgår.

Læs mere på skat.dk

Ved Hjemrejsestyrelsens aflysning

Ved aflysning under 24 timer fra det aftalte tolketidspunkt honorerer vi dig med et beløb svarende til en times tolkning, medmindre aflysningen skyldes dig. Transporttid, befordringsgodtgørelse samt udgifter herfor godtgøres ikke, medmindre aflysningen finder sted senere end det tidspunkt, du må forventes at have påbegyndt din transport til tolkestedet.

Ved din aflysning

Hvis du bliver nødt til at aflyse en aftale om tolkning med Hjemrejsestyrelsen, skal det ske tidligst muligt, så Hjemrejsestyrelsen har mulighed for at bestille en ny tolk. Hvis du er bestilt via Hjemrejsestyrelsens tolkebookningssystem, skal du aflyse via dette system. 

Betingelser for afregning hos Hjemrejsestyrelsen

EAN nr.: 5798 000 408647

Som personreference skal du angive hele referencenummeret på den udstedte kvittering.

Betalingsfristen er 30 dage.

Betalingsfristen beregnes fra tidspunktet for fremsendelse af elektronisk faktura til Hjemrejsestyrelsen.

Tolkede timer, transporttid og afstand skal udfyldes på hver sin linje i fakturablanketten, som det er angivet i kvitteringen. Det samme gælder afregning for dobbelt takst.

Information om udfyldning af faktura (PDF)

Transport

Udgangspunkt for beregning af transport er Google Maps, den korteste rute. Hvis transporttiden afviger fra Google Maps, den korteste rute, skal du skrive en bemærkning herom i kvitteringen.

Pauser

Under tolkninger, der varer flere timer, indlægger vi flere korte pauser. Vi tilstræber, at du har en kort pause med 1½ til 2 timers mellemrum. Pauser, der ikke afholdes, kan du som udgangspunkt ikke lægge til sluttidspunktet. Ved tolkninger i fængsel eller i andre særlige situationer kan det være nødvendigt at begrænse antallet af pauser.

Hvis du er bestilt til et tidspunkt inden kl. 10:30, tolkningen afsluttes efter kl. 13:00, og der ikke er afholdt frokostpause, lægges der som udgangspunkt 30 min. til sluttidspunktet.

Start- og sluttidspunkt

Starttidspunktet er det tidspunkt, som du er tilsagt, medmindre du er forsinket. Hvis du er forsinket, er starttidspunktet det tidspunkt, hvor du er klar til at begynde tolkningen.

Sluttidspunktet er det præcise tidspunkt, hvor tolkeopgaven afsluttes. Så længe personen, der skal tolkes for, er til stede, vil tolkeopgaven som udgangspunkt ikke være afsluttet.   

Det er ikke tilladt at registrere et sluttidspunkt på tolkekvitteringen, der ligger senere end det tidspunkt.

Oversættelse

Det forventes, at du som udgangspunkt kan oversætte en normalside (2400 anslag) på 3 til 5 min. Den anslåede tidsansættelse omfatter ikke den tid, der kan gå med rettelser og bemærkninger til den oversatte tekst. Særlige forhold vedrørende udlændingen eller den tekst, der skal oversættes, kan også have betydning.  

Tolkehåndbogen

Tolkehåndbogen er en vejledning til tolke, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt. Den indeholder informationer til dig som tolk i forbindelse med udførelse af tolkning og skriftlig oversættelse.

Du kan læse Tolkehåndbogen her (PDF)

Information om databeskyttelse

Hjemrejsestyrelsens information om databeskyttelse har til formål at give dig information om behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har som tolk i følge Databeskyttelsesforordningen.

Du kan finde information om databeskyttelse til tolke her

 

Opdateret 18. marts 2024

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her