Hjemrejsestyrelsens særlige regler for tolkeopgaver

Når du udfører en tolkeopgave for Hjemrejsestyrelsen, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder. Hjemrejsestyrelsen holder sig således på nuværende tidspunkt til Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019.

Når du påtager dig en tolkeopgave for Hjemrejsestyrelsen, anses du samtidig for at have accepteret nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Læs Rigspolitiets vejledning til brug for myndighedernes aftaler om priser for tolkning og oversættelse (PDF)

Benytter du din egen bil kan Hjemrejsestyrelsen henvise til SKATs hjemmeside, hvoraf de gældende takster fremgår.

Læs mere på skat.dk

Vejledning om Covid-19

Det er vigtigt, at du kun møder til samtalen, hvis du er rask og ikke udviser symptomer for COVID-19.

Derudover bedes du være opmærksom på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd:

  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Ved Hjemrejsestyrelsens aflysning

Ved aflysning under 24 timer fra det aftalte tolketidspunkt honorerer vi dig med et beløb svarende til en times tolkning, medmindre aflysningen skyldes dig. Transporttid, befordringsgodtgørelse samt udgifter herfor godtgøres ikke, medmindre aflysningen finder sted senere end det tidspunkt, du må forventes at have påbegyndt din transport til tolkestedet.

Ved din aflysning

Hvis du bliver nødt til at aflyse en aftale om tolkning med Hjemrejsestyrelsen, skal det ske tidligst muligt, så Hjemrejsestyrelsen har mulighed for at bestille en ny tolk. Hvis du er bestilt via Hjemrejsestyrelsens tolkebookningssystem, skal du aflyse via dette system. 

Betingelser for afregning hos Hjemrejsestyrelsen

EAN nr.: 5798 000 408647

Som personreference skal du angive hele referencenummeret på den udstedte kvittering.

Betalingsfristen er 30 dage.

Betalingsfristen beregnes fra tidspunktet for fremsendelse af elektronisk faktura til Hjemrejsestyrelsen.

Tolkede timer, transporttid og afstand skal udfyldes på hver sin linje i fakturablanketten, som det er angivet i kvitteringen. Det samme gælder afregning for dobbelt takst.

Information om udfyldning af faktura (PDF)

Transport

Udgangspunkt for beregning af transport er Google Maps, den korteste rute. Hvis transporttiden afviger fra Google Maps, den korteste rute, skal du skrive en bemærkning herom i kvitteringen.

Pauser

Under tolkninger, der varer flere timer, indlægger vi flere korte pauser. Vi tilstræber, at du har en kort pause med 1½ til 2 timers mellemrum. Pauser, der ikke afholdes, kan du som udgangspunkt ikke lægge til sluttidspunktet. Ved tolkninger i fængsel eller i andre særlige situationer kan det være nødvendigt at begrænse antallet af pauser.

Hvis du er bestilt til et tidspunkt inden kl. 10:30, tolkningen afsluttes efter kl. 13:00, og der ikke er afholdt frokostpause, lægges der som udgangspunkt 30 min. til sluttidspunktet.

Start- og sluttidspunkt

Starttidspunktet er det tidspunkt, som du er tilsagt, medmindre du er forsinket. Hvis du er forsinket, er starttidspunktet det tidspunkt, hvor du er klar til at begynde tolkningen.

Sluttidspunktet er det præcise tidspunkt, hvor tolkeopgaven afsluttes. Så længe personen, der skal tolkes for, er til stede, vil tolkeopgaven som udgangspunkt ikke være afsluttet.   

Det er ikke tilladt at registrere et sluttidspunkt på tolkekvitteringen, der ligger senere end det tidspunkt.

Oversættelse

Det forventes, at du som udgangspunkt kan oversætte en normalside (2400 anslag) på 3 til 5 min. Den anslåede tidsansættelse omfatter ikke den tid, der kan gå med rettelser og bemærkninger til den oversatte tekst. Særlige forhold vedrørende udlændingen eller den tekst, der skal oversættes, kan også have betydning.  

Vil du tolke for Hjemrejsestyrelsen?

Hvis du som tolk er optaget på Rigspolitiets tolkefortegnelse og ønsker at løse opgaver for Hjemrejsestyrelsen, skal du rette henvendelse via vores kontaktformular.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om optagelse på Rigspolitiets tolkefortegnelse på Rigspolitiets hjemmeside.

Læs mere på Rigspolitiets hjemmeside

Tolkehåndbogen

Tolkehåndbogen er en vejledning til tolke, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt. Den indeholder informationer til dig som tolk i forbindelse med udførelse af tolkning og skriftlig oversættelse.

Du kan læse Tolkehåndbogen her (PDF)

Information om databeskyttelse

Hjemrejsestyrelsens information om databeskyttelse har til formål at give dig information om behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har som tolk i følge Databeskyttelsesforordningen.

Du kan finde information om databeskyttelse til tolke her

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte Hjemrejsestyrelsen, hvis du har spørgsmål.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her