Tolkeydelser

Hjemrejsestyrelsen indsamler og behandler personoplysninger om de tolke, der bistår styrelsen i forbindelse med udførelsen af myndighedsopgaver.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne udvælge og bestille tolke, samt administrere og dokumentere aftaler om mundtlige og skriftlige tolkeopgaver mellem tolken og Hjemrejsestyrelsen.

Oplysninger kan også, i anonymiseret form, bliver viderebehandlet til brug for statistik.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysninger om tolke er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, fsva. registrering og behandling af tolkens oplysninger i vores system til tolkebooking. 

Behandling af oplysninger om tolke i forbindelse med udførelse af konkrete tolkeopgaver, sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige, og artikel 6, stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse, som Hjemrejsestyrelsen udfører i henhold til udlændingeloven og hjemrejseloven.

Kategorier af oplysninger

I tolkebookingsystemet behandler vi oplysninger om tolkens navn, køn, adresse, e-mail, telefonnummer, CVR-nr., fødeland, sprog, uddannelse, foto og den aftalte kategori, som regulerer tolkens takst hos Hjemrejsestyrelsen.

Herudover behandler Hjemrejsestyrelsen oplysninger, der fremkommer som følge af brugen af tolkebookingssystemet. Det vil sige oplysninger om:

  • Tolkens svartider på forespørgsler fra Hjemrejsestyrelsen samt aflysninger af tolkeopgaver hos Hjemrejsestyrelsen.
  • Hvor mange timer tolken arbejder for Hjemrejsestyrelsen, herunder start- og sluttidspunkter samt antallet af tolkninger for Hjemrejsestyrelsen.
  • Registreringer af at tolken ikke kan modtage tolkeopgaver i bestemt perioder.
  • Afsluttede og uafsluttede fakturaer hos Hjemrejsestyrelsen.

Hjemrejsestyrelsen kan også registrere andre oplysninger om tolke. Det kan være oplysninger om, at tolken ikke ønsker at tolke i bestemte sager, på bestemte steder eller andre forhold, som angår udførelsen af tolkeopgaver for Hjemrejsestyrelsen.

Hjemrejsestyrelsen kan også behandle klager, som Hjemrejsestyrelsen modtager i forbindelse med udførelsen af tolkens arbejde for Hjemrejsestyrelsen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver oplysninger om klager over tolke til Rigspolitiet.

Opbevaring af dine oplysninger

Oplysningerne i vores tolkebookingssystem opbevares indtil tolken ikke længere ønsker det. Det vil sige, indtil tolken trækker sit samtykke tilbage.

Oplysninger, der ikke fremgår af tolkebookingssystemet, opbevares, så længe det er påkrævet i forhold til vores forpligtelser.

Oplysninger i vores journalsystem opbevares så længe, Hjemrejsestyrelsen er forpligtet hertil. Det kan være oplysninger, vi er forpligtet til at opbevare i henhold til bogføringslovens regler herom i forhold til konkrete tolkeopgaver. Oplysninger om, at en tolk har tolket i en konkret udlændingesag, vil også fremgå af en pågældende sag, indtil sagen slettes.

Endelig skal nævnes, at oplysninger i vores journalsystem er omfattet af arkivloven, hvorfor det potentielt vil skulle overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivloven §13).

Senest opdateret: 1. oktober 2021