Henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder, indsigtsanmodninger mv.

Hjemrejsestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt og i forbindelse med behandling af henvendelser om registreredes rettigheder, fx om indsigt i vores behandling af personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne besvare henvendelsen om aktindsigt, indsigt mv.

Retsgrundlaget for henvendelser om aktindsigt er offentlighedsloven. Ved parters aktindsigt i afgørelsessager er retsgrundlaget forvaltningslovens kapitel 4.

Retsgrundlaget for henvendelser om registreredes rettigheder er databeskyttelsesforordningens kapitel 3 og databeskyttelseslovens kapitel 6.

Kategorier af oplysninger

Vi behandler kontaktoplysningerne på den person, som henvender sig. Derudover kan det også være nødvendigt at behandle andre personoplysninger for at kunne besvare henvendelsen, hvor der både kan være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger om den person, der henvender sig (hvis henvendelsen vedrører den pågældendes egen sag) eller andre personer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil efter omstændighederne videregive oplysninger om ansøgeren og om de personer, anmodningen vedrører. Det kan ske til følgende myndigheder:

  • Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med en besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget vedrørende aktindsigt)
  • Udlændingemyndighederne, herunder Udlændinge- og Integrationsministeriets departement (f.eks. i forbindelse med en orienteringsskrivelse til de øvrige udlændingemyndigheder om udfaldet af en aktindsigtssag)
  • De øvrige ministerier (f.eks. i forbindelse med høring af øvrige myndigheder)

Opbevaring af dine oplysninger

Henvendelser registreres med et journalnummer i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Vi vil efter en konkret vurdering foretage sletning af sager, der er afleveret til Rigsarkivet. Det vil indgå i denne vurdering, om Hjemrejsestyrelsen fortsat har et behov for at anvende oplysningerne i sagerne, hvilket afhænger af, om sagerne har betydning i forhold til f.eks. ombudsmandsprøvelse, udarbejdelse af redegørelser og statistik om sagsbehandlingstider mv.

Senest opdateret: 1. oktober 2021